De ouder

Goed contact tussen school en ouders is een voorwaarde voor een goed leerklimaat. Samenwerking tussen school en ouders – als partners – gaat uit van het besef dat ze beiden betrokken zijn bij de opvoeding en de begeleiding van kinderen. Ze hebben een gezamenlijk belang: zorgen voor de beste omstandigheden waarin het kind kan leren en ontwikkelen, zowel thuis als op school. Van belang is dat beide hiervan overtuigd zijn, want zo kun je samen zorgen voor een goed en veilig schoolklimaat. Ouders en school maken hierover afspraken en werken hierin samen. Betrokkenheid gaat dus verder dan alleen informeren.

Ouders hebben een belangrijke, stimulerende en actieve rol. De school mag verwachten dat de ouders hierbij achter de regels van de school staan en zoveel mogelijk deelnemen aan het schoolleven van hun kind. Worden leerlingen ouder, dan neemt hun rol toe in het gesprek tussen school en ouders. Ouders treden terug en de jongeren zelf treden meer op de voorgrond. Zo hoort het ook. Het past bij hun ontwikkeling waarvoor ze steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen. Ook al treden ouders terug, ze blijven als partners wel nadrukkelijk in beeld.

Meer over omgaan met regels en afspraken

Ouder: “Mijn dochter heeft er last van als het een zooitje is in de klas, want dan kan ze zich niet op haar werk concentreren.”

Regels en afspraken

Ik weet wat we samen hebben afgesproken

Betrokkenheid en inspraak

Ik ben betrokken bij mijn kind en de afspraken met school

Eigenaarschap en sociale binding

De school is ook onze school en daar werk ik waar mogelijk aan mee

Adequate opvang en consequenties

Er zijn duidelijke regels en afspraken en we weten hoe ze gehandhaafd worden, ook onze rechten

De leraar

De leerling